Badania modelowe rzeki Wisły

Opis projektu

Celem badań modelowych jest opracowanie koncepcji uzyskania na tym odcinku Wisły głębokości min. 2 m przy wodzie średniej niskiej (SN) oraz minimum IV klasy żeglowności.

Dla przygotowania danych niezbędnych do opracowania ww. koncepcji są wykonane badania modelowe:

  • modelowanie fizyczne i numeryczne wybranych stopni wodnych – badanie procesów erozji;
  • modelowanie numeryczne całego dolnego odcinka Wisły dla proponowanych wariantów kaskady Dolnej Wisły.

Zakres usług:

  • Modelowanie fizyczne erozji dna rozmywalnego dla wybranych lokalizacji stopni wodnych.
  • Wybór wariantów kaskady dla modelu numerycznego
  • Numeryczny model hydrodynamiczny

Projekt na mapie

Projekt

Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja

Do badań na modelu fizycznym stopnia o wysokim spadzie wybrano odcinek rzeki Wisły w km 704,38 - 711,38 z lokalizacją stopnia w miejscowości Siarzewo w km 706,38. Do badań na modelu fizycznym stopnia o niskim spadzie wybrano odcinek rzeki Wisły w km 854 – 861 (Nowe). Jako model kanału obejścia wybrano trasę przebiegającą po prawym brzegu rzeki – dla lokalizacji stopnia Siarzewo.

Okres realizacji

2017 - 2018