Nasze projekty

opole.jpg

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Opola - Kanał Ulgi

Jedna z najgroźniejszych powodzi w dorzeczu Odry – zwana powodzią tysiąclecia – miała miejsce w lipcu 1997 roku. Z dużych miast jej ofiarą padły wówczas Wrocław i Opole, a także miasta takie jak Kędzierzyn Koźle i Racibórz.

więcej
 
 
Kanał Młynówki 2.jpg

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Opola - Kanał Młynówka

Przekazanie do eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na Kanale Młynówka, które chronią Opole przed powtórką katastrofy z 1997 roku zakończyło proces modernizacji systemu przeciwpowodziowego Opola i dorzecza Górnej Odry. Młynówka okazała się wówczas słabym punktem ochrony przeciwpowodziowej Opola i z jej Koryta wody Odry zalały Pasiekę i Stare Miasto.

więcej
 
 
Udrożnienie Starej Odry 1.jpg

Ochrona przeciwpowodziowa Wrocławia – udrożnienie starej Odry i przebudowa koryta Odry na wybranych odcinkach

W okresie od czerwca 2005 do października 2008 Hydroprojekt Sp. z o.o. opracował na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kompleksową dokumentację techniczną dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Udrożnienie Starej Odry wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich we Wrocławiu”.

więcej
 
 
Wióry 5.jpg

Zbiornik przeciwpowodziowy Wióry na rzece Świślinie

Zbiornik wodny Wióry na rzece Świślinie zlokalizowany jest na terenie gmin Pawłów i Kunów (pow. Starachowice) oraz gminy Waśniów (pow. Ostrowiec Świętokrzyski) w województwie świętokrzyskim, u podnóża Gór Świętokrzyskich.

więcej
 
 
Świnna 1.jpg

Zbiornik przeciwpowodziowy Świnna Poręba na Skawie

Będący w ostatniej fazie realizacji zbiornik wodny Świnna Poręba z przekrojem pietrzenia w km 26,6 rzeki Skawy, zlokalizowany jest między miastami Wadowice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim.

więcej
 
 
Machów 3.jpg

Rekultywacja wyrobiska posiarkowego – zbiornik wodny Machów

Hydroprojekt Sp. z o.o. wykonał pełną dokumentację projektową urządzeń hydrotechnicznych, pozwalających na przekształcenie wyrobiska posiar-kowego kopalni Machów w zbiornik wodny o przez-naczeniu rekreacyjnym. Zakres opracowanej doku-mentacji obejmował wszystkie stadia projektowania poczynając od koncepcji programowo-przestrzennej poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego i nadzorów autorskich.

więcej
 
 
Kuźnia Warężyńska 2.jpg

Rekultywacja wyrobiska kopalni piasku – zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

Zaprojektowany przez HYDROPROJEKT Sp. z o.o. zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska powstał w wyrobisku kopalni piasku, jako forma rekultywacji terenu zdegradowanego wskutek odkrywkowej eksploatacji.

więcej
 
 
Rakowice 2.jpg

Rekultywacja wyrobiska kopalni złóż kruszywa – zbiornik wodny Rakowice Wielkie

Eksploatacja złóż kruszyw naturalnych na lewym brzegu rzeki Bóbr w rejonie miejscowości Rakowice w gminie Lwówek Śląski w województwie dolnośląskim, prowadzona od lat 60-tych, doprowadziła do utworzenia wyrobisk pokopalnianych o powierzchni ok. 178 ha. Wyrobiska o powierzchni 49 ha zostały zasypane materiałem pozostałym po eksploatacji, a pozostałą część stanowią trzy połączone ze sobą zbiorniki wodne.

więcej
 
 
raciborz.jpg

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze to jeden z kluczowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry. Całkowita pojemność suchego polderu Racibórz Dolny wyniesie ok. 185 mln m3. Zbiornik Racibórz Dolny powstaje w ramach Programu dla Odry 2006 jako element systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

więcej
 
 
Żelazny Most 2.jpg

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

Eksploatowane obecnie i projektowane przez HYDROPROJEKT składowisko „Żelazny Most” jest położone w południowo-zachodniej części kraju pomiędzy Lubinem a Głogowem. Jest to największe tego typu składowisko w Europie i jedno z największych na świecie. Przeznaczone jest do składowania odpadów poflotacyjnych rud miedzi z kopalń lubińskiego zagłębia miedziowego „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” i „Rudna”. Odpady te mają formę mieszaniny wody i skał zmielonych do granulacji piasków pylastych.

więcej
 
 
Solina 1.jpg

Remonty i modernizacje zapory wodnej Solina

Zbudowana w latach 1961-1968 zapora w Solinie jest najwyższą zaporą wodną w Polsce – 81,8 m, najdłuższą zaporą betonową – 664,8 m i obiektem o największej kubaturze masywu betonowego – 768 tys m3. Dwukrotnie załamana linia zapory jest wynikiem dążenia do posadowienia tej potężnej budowli na jak jak najlepszym podłożu. Dodatkowo prostopadły do osi zapory odcinek na prawym przyczółku był podstawą ruchomej nogi dźwigu, który służył do budowy.

więcej
 
 
gliwice.jpg

Modernizacja śluz żeglugowych na Kanale Gliwickim

Kanał Gliwicki (droga wodna łącząca rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym) wybudowany został w latach 1935-1939 w miejsce istniejącego od początku XIX w. Kanału Kłodnickiego. Uroczyste przekazanie do eksploatacji miało miejsce 8 grudnia 1939, a uruchomienie kanału w 1941.

więcej
 
 
odra_jazy.jpg

Modernizacja jazów odrzańskich

Na odcinku 184,5 km od Kędzierzyna-Koźla Portu do Brzegu Dolnego znajduje się 29 stopni wodnych ze śluzami (23 na głównej trasie żeglownej oraz 4 w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego), o łącznym spadzie 63 m. Do chwili obecnej Hydroprojekt uczestniczył w projektowaniu, remontach i modernizacji 17 z nich.

więcej
 
 
Mińsk Mazowiecki 3.jpg

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

Hydroprojekt Sp. z o.o. wykonał pełną dokumentację projektową dla inwestycji „Modernizacja, polegająca na rozbudowie i remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim”, a także sprawował nadzór autorski nad robotami budowlanymi.

więcej
 
 
katowice.jpg

Oczyszczalnia ścieków "GIGABLOK" w Katowicach

Zamówienie realizowane było przez Hydroprojekt Sp. z o.o. na zlecenie wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu „Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków Katowice, Polska, Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004-04”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

więcej
 
 
starachowice.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach

Zamówienie realizowane było przez Hydroprojekt Sp. z o.o. na zlecenie wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach w zakresie części ściekowej, nr Projektu 2004/PL/16/C/PE/020”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

więcej
 
 
IMG_3673.JPG

Oczyszczalnia ścieków w Rudzie Bugaj

Kontrakt ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, gmina Aleksandrów Łódzki”, Konsorcjum Hydroprojekt / Inżynieria Rzeszów S.A. Inwestycja stanowi część Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki”, współfinansowanego w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja w toku.

więcej
 
 
wloclawek.jpg

Stopień wodny Włocławek i projekty związane

Stopień wodny we Włocławku zaprojektowany został przez Hydroprojekt i zbudowany w latach 1962-1970 jako pierwszy stopień planowanej ówcześnie Kaskady Dolnej Wisły. Projekt zakładał wybudowanie w krótkim czasie kolejnego stopnia poniżej Włocławka, który miał gwarantować utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody w dolnym stanowisku.

więcej
 
 
malczyce.jpg

Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze

Stopień wodny Malczyce stanowić będzie kolejny element istniejącej kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zasadniczym celem jego budowy jest zahamowanie erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, a tym samym jego zabezpieczenie przed podmywaniem i utratą stateczności. Skutkiem erozji jest również obniżenie zwierciadła wody w rzece o około 2,5 m, znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie o szerokości ponad 1 km.

więcej
 
 
Dobrzeń 1.jpg

Elektrownia Wodna w Dobrzeniu Wielkim na Odrze

W okresie od stycznia 2007 do listopada 2008 Konsorcjum Hydroprojekt Sp. z o.o. (Lider) / Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. zrealizowało całokształt prac związanych z inwestycją „Elektrownia Wodna w Dobrzeniu Wielkim na rzece Odrze przy istniejącym stopniu wodnym w km 164,2 – etap I”.

więcej
 
 
augustow.jpg

Remont zabytkowych obkiektów na Kanale Augustowskim

Kanał Augustowski jest inżynieryjnym fenomenem drogi wodnej z XIX wieku (1825-1838). Zbudowany został w celu stworzenia drogi wodnej do portów Morza Bałtyckiego z pominięciem ujścia Wisły, będącego wówczas w rękach Prus.

więcej
 
 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com