Badania modelowe

 • hydrauliczne badania modelowe
 • modelowanie numeryczne

Oprócz modelowania matematycznego (HEC RAS, MIKE 11), HYDROPROJEKT oferuje hydrauliczne badania na modelach przestrzennych, konstruowanych we własnym Laboratorium Hydraulicznym we Włocławku, największej tego rodzaju placówce w Polsce. Prowadzone są tam prace naukowo-badawcze, wykorzystywane do wspomagania procesów projektowych. Pozwalają one na weryfikację wyników modelowania matematycznego i optymalizację ostatecznego kształtu projektowanych budowli wodnych.

Poza rutynowymi badaniami, których zakres jest dostosowany do programu służącego rozwiązaniu problemów projektowych, prowadzimy również badania specjalistyczne, np.:

 • badania zamknięć ruchomych urządzeń upustowych:
  • pomiary obciążeń hydrodynamicznych,
  • rozwiązywanie problemów napowietrzania przestrzeni podciśnieniowej,
  • określenie wielkości siły wyciągowej.
 • badania doprowadzenia wody do turbozespołów elektrowni:
  • modelowanie rozwiązań powodujących równomierny rozkład prędkości w przekroju wlotowym,
  • likwidacja wirów wciągających powietrze do turbin,
  • ustawianie pod właściwym kątem belek poziomych, podtrzymujących kraty wlotowe,
  • modelowanie progów zatrzymujących rumowisko.

W wielu projektach badania na modelach fizycznych okazały się znacznie dokładniejsze i efektywniejsze niż modelowanie matematyczne w 2D. W przypadku projektowanego stopnia wodnego w Malczycach, badania na modelach przestrzennych pozwoliły na przeprojektowanie stopnia i zwiększenie efektywności elektrowni wodnej o 20% w stosunku do wyników uzyskanych w modelu numerycznym.

do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com