Zbiornik przeciwpowodziowy Świnna Poręba na Skawie

Świnna 1.jpg

Będący w ostatniej fazie realizacji zbiornik wodny Świnna Poręba z przekrojem pietrzenia w km 26,6 rzeki Skawy, zlokalizowany jest między miastami Wadowice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim.

Po zakończeniu budowy zbiornik Świnna Poręba będzie spełniał następujące funkcje:

 • ochrona przed powodzią doliny Skawy poniżej zbiornika, doliny Wisły oraz miasta Kraków – przykładowe wezbranie powodziowe o prawdopodobieństwie pojawiania się raz na 1000 lat Q=1436 m3/s będzie zredukowane do około 700 m3/s,
 • zwiększenie odpływu gwarantowanego ze zbiornika z minimalnego w warunkach naturalnych – 0,7 m3/s do 5,4 m3/s, co zapewni zarówno potrzeby biologiczne rzeki jak również zagwarantuje pobór wody dla celów komunalnych i rolnictwa,
 • wykorzystanie energetyczne spadu w granicach 17,0~37,0 m.

Obecnie wody Skawy przepuszczane są do dolnego stanowiska spustem dennym z całkowicie otwartymi zamknięciami. Oznacza to, że już obecnie „suchy” zbiornik spełnia funkcję przeciwpowodziową. W przypadku fali powodziowej o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 100 lat Q=970 m3/s, redukcja wezbrania wyniosłaby ok. 70% .

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:

 • budowę zapory ziemnej o wysokości ok. 46 m i długości 600 m, usypanej ze żwiru i otoczaków, uszczelnionej rdzeniem z gliny umieszczonym centralnie w osi zapory (materiały pozyskane z czaszy zbiornika),
 • uszczelnienie skalnego podłoża zapory dwurzędową przesłoną cementacyjną o łącznej długości otworów ok. 60 km,
 • budowę urządzeń upustowych obejmujących przelew powierzchniowy z czteroprzęsłowym jazem 4x16 m i zamknięciami segmentowymi, spust denny (sztolnia) o średnicy 6,5 m i elektrownię wodną o mocy 4 MW i przełyku instalowanym 15 m3/s,
 • budowę ośrodka zarybieniowego z przepławką,
 • obwałowanie Zembrzyc w cofkowej części zbiornika,
 • przebudowę linii kolejowej Kraków –Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce,
 • budowę nowych odcinków dróg w rejonie zbiornika,
 • budowę nowych sieci elektroenergetycznych i przełożenie już istniejących,
 • budowę nowych sieci telekomunikacyjnych,
 • budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Parametry techniczne zbiornika są następujące:

 • pojemność całkowita 160 mln m3 w tym pojemność powodziowa 60 mln m3 , wyrównawcza – 86 mln m3 , martwa – ok. 15 mln m3
 • średnia głębokość zbiornika – ok. 15 m
 • powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia – 1035 ha.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestor:Generalny Projektant:Generalny Wykonawca:
RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.: +12 62-84-106,
fax. +12 430-10-35 lub +12 423-32-53
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/
Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa
tel.: +22 635-48-84,
fax:.+22 635-00-20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
http://www.hydroprojekt.com.pl
SKANSKA S.A.
Oddział Robót Hydrotechnicznych „HYDROTREST”
ul. Tyniecka 18
30-323 Kraków
tel.: +12 261-49-00
http://www: www.skanska.pl

Zakończenie budowy: planowany termin zakończenia inwestycji 2012

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com