Stopień wodny Włocławek i projekty związane

wloclawek.jpg

Stopień wodny we Włocławku zaprojektowany został przez Hydroprojekt i zbudowany w latach 1962-1970 jako pierwszy stopień planowanej ówcześnie Kaskady Dolnej Wisły. Projekt zakładał wybudowanie w krótkim czasie kolejnego stopnia poniżej Włocławka, który miał gwarantować utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody w dolnym stanowisku.

Podstawowymi elementami stopnia są :

 • zapora czołowa ziemna o wysokości 20 m i długości 670 m,
 • 10-przęsłowy jaz żelbetowy o szerokości w świetle filarów 200 m i przepustowości 11.150 m3/s, z zamknięciami w postaci ruchomych zasuw powłokowych ( w latach 2004-2006 w dwóch przęsłach zamontowano zamknięcia klapowe),
 • elektrownia wodna o mocy 162 MW i średniej rocznej produkcji 739 GWh
 • śluza żeglugowa o wymiarach komory 115x12 m i projektowanym spadzie 12,8 m,
 • przepławka dla ryb typu schodkowego z 30 komór betonowych w filarze działowym oraz 3 komór spoczynkowych z rurociągiem wody wabiącej.

W wyniku spiętrzenia wody powstał zbiornik wodny o powierzchni 75 km2 i pojemności 370 mln m3. Prawa strona zbiornika jest ograniczona wysokim brzegiem i obwałowaniem długości 2,2, km w rejonie miejscowości Borowiczki, a lewa zaporami bocznymi o długości 26,7 km. Sięgająca powyżej Płocka część cofkowa zbiornika również ograniczona została obwałowaniami. Dla odprowadzenia wód z terenów zawala wybudowano 8 pompowni oraz sieć rowów melioracyjnych.

Z różnych powodów (m.in. gospodarczych) zrezygnowano z budowy Kaskady Dolnej Wisły, a decyzja w sprawie budowy stopnia stabilizującego SW Włocławek nadal nie została podjęta. Od ponad 40 lat SW Włocławek funkcjonuje więc jako pojedynczy obiekt piętrzący, bez niezbędnego hydraulicznego podparcia. Warunki pracy budowli odbiegają znacznie od przyjętych w projekcie. Powoduje to intensywną, ciągle narastającą erozję dolnego stanowiska stopnia. Wzrost wysokości piętrzenia prowadzi do przekroczenia granicznego układu obciążeń, przy którym stateczność obiektów piętrzących znajduje się na granicy wartości dopuszczalnych. Eksploatacja stopnia w tak niekorzystnych warunkach powoduje degradację elementów budowli i niekorzystne zmiany w podłożu gruntowym, co zagraża bezpieczeństwu budowli, szczególnie w ekstremalnych warunkach hydrologicznych.

Hydroprojekt jest autorem licznych prac projektowych, związanych z rozwiązaniem technicznych problemów stopnia wodnego we Włocławku. Między innymi, w oczekiwaniu na decyzję w sprawie budowy kolejnego stopnia, w latach 1997-1999 zaprojektowano i wybudowano próg stabilizujący dolne stanowisko jazu i elektrowni o łącznej długości 660 m i szerokości korony 6-7m.

Ponadto Hydroprojekt opracował:

 • Koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania doliny i regulacji Wisły od km 295,2 do km 684,0 (1997-2000)
 • Wielowariantową koncepcję zagospodarowania dolnej Wisły (1998-1999)
 • Koncepcję programowo-przestrzenną z wariantowym studium wykonalności dla projektowanej inwestycji pn. „Budowa stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku” (2002-2004)
 • Dokumentację przygotowawczą dla zadania „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek” (2007-2008):
  • Etap I – Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej oraz analiza i ocena wariantów ze wskazaniem wariantu optymalnego
  • Etap II – Raport o oddziaływaniu na środowisko dla poszczególnych wariantów rozwiązań
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu obiektów stopnia wodnego Włocławek (2009-2012)
 • Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa zapory bocznej w Nowym Duninowie (lewobrzeżna zapora zbiornika wodnego Włocławek)” ( 2010)
 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze przebudowy zapór bocznych zbiornika wodnego Włocławek i makroniwelacji czaszy zbiornika (2009-2011)
 • Studium Wykonalności dla projektu „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika Włocławskiego” (2011)

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie km 674,850 rzeki Wisły, Włocławek różne opracowania projektowe

Okres realizacji: 1958-2012
Wartość inwestycji: brak danych

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com