Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze

malczyce.jpg

Stopień wodny Malczyce stanowić będzie kolejny element istniejącej kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zasadniczym celem jego budowy jest zahamowanie erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, a tym samym jego zabezpieczenie przed podmywaniem i utratą stateczności. Skutkiem erozji jest również obniżenie zwierciadła wody w rzece o około 2,5 m, znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie o szerokości ponad 1 km.

Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało również zwężenie szlaku żeglugowego. Budowa SW Malczyce spowoduje przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych i parametrów szlaku żeglugowego. Umożliwi również produkcję energii odnawialnej.

Podstawowym obiektem piętrzącym wodę i regulującym przepływ przez stopień jest trzyprzęsłowy jaz klapowy z napędem hydraulicznym i przepławką dla ryb o łącznym świetle 3x25m=75m. Do wspomagania jazu klapowego podczas przepuszczania wezbrań rzeki zaprojektowano jaz stały o długości 300m z przelewem długości ok. 260m, przepławką dla zwierząt powierzchniowych oraz mostem stalowym na koronie. Kolejnym obiektem stopnia, mającym umożliwić żeglugę na rzece Odrze jest śluza żeglugowa z awanportami i zamknięciami w postaci zasuw o napędzie hydraulicznym. Długość użytkowa śluzy wynosi 190 m a szerokość 12m. Elektrownia wodna o mocy 11,4 MW wykorzystywać będzie naturalne przepływy rzeki o wielkości od 40 do 240 m3/s. Roczna produkcja w roku średnim wyniesie 49.800 MWh.

Ponadto inwestycja obejmie budowę drenażu, kanału odwadniającego i pompowni oraz renowację koryta rzeki Jeziorki na długości 6 km i rzeki Średzkiej Wody na długości 5 km, a także wykonanie melioracji szczegółowych na obszarze 500 ha. Stopień zostanie także wyposażony w obiekty gospodarki wodno-ściekowej, obiekty teletechniczne, energetyczne, ujęcie wody do nawodnień lasów łęgowych oraz drogi i place manewrowe.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  km 300,00 rzeki Odry, wieś Rzeczyca koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, badania na modelach przestrzennych, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, aktualizacje projektów, nadzory autorskie i inwestorskie

Okres realizacji: 1996-2015
Wartość inwestycji: ~1,2 mld PLN

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com