Remont zabytkowych obkiektów na Kanale Augustowskim

augustow.jpg

Kanał Augustowski jest inżynieryjnym fenomenem drogi wodnej z XIX wieku (1825-1838). Zbudowany został w celu stworzenia drogi wodnej do portów Morza Bałtyckiego z pominięciem ujścia Wisły, będącego wówczas w rękach Prus.

Obecnie stanowi główną atrakcję turystyczną i najbardziej znaczący zabytek regionu Augustowa, który kandyduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Łączy on dorzecza Wisły i Niemna, wykorzystując pasmo 12 jezior Augustowskich oraz doliny dwóch rzek – Netty i Czarnej Hańczy. Szlak wodny Kanału Augustowskiego tworzy: 45 km sztucznych przekopów, 35 km uregulowanych koryt rzecznych i 22 km jezior.

Długość Kanału wynosi około 102,0km, z czego 80km na terenie Polski, 18,6km na terenie Białorusi oraz 3,5km w strefie granicznej. Na kanale wybudowano 18 śluz, z czego 14 znajduje się na terytorium Polski, jedna w pasie granicznym i 3 na terenie Białorusi. Umożliwiają one pokonanie różnicy poziomów wynoszącej 54,04 m. Hydroprojekt był autorem projektów remontów lub odbudowy dla następujących obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego:

  • śluza Dębowo – jednokomorowa konstrukcja ceglano-betonowa; różnica poziomów wody 3,11 m; długość użytkowa 43,56 m, szerokość 6,04 m; napęd ręczny; w sąsiedztwie śluzy jaz zastawkowy oraz upust wykorzystywany do napędzania małej elektrowni wodnej; częścią zespołu śluzy są zabudowania śluzowego z początku XX w. W latach 1997-2003 poddana gruntownej renowacji na podstawie projektów wykonanych przez Hydroprojekt;
  • śluza Przewięź – łączy jezioro Białe ze Studziennicznym; długość użytkowa 46,17 m, szerokość 5,96 m; spad– 1,41 m, czas śluzowania - 11 minut. Hydroprojekt opracował wytyczne do remontu oraz projekt wzmocnienia podłoża śluzy.
  • śluza Gorczyca - długość użytkowa 43,23 m, szerokość - 5,95 m, spad max 3,26 m. Obecny wygląd uzyskała w wyniku prac renowacyjnych przeprowadzonych w latach 1999 – 2000, w oparciu o projekty wykonane przez naszą firmę.
  • śluza Paniewo - konstrukcja dwukomorowa; długość użytkowa - 44,41 i 43,64 m, szerokość 6,40 m;. spadek poziomu - 6,69 m; wysokość ścian śluzy przekracza 10 m; posadowienie na drewnianym ruszcie palowym (słabonośne podłoże). Wskutek nasilającego się procesu filtracji i destabilizacji podłoża naruszona została stateczność śluzy. Hydroprojekt opracował wytyczne remontu oraz projekt wzmocnienia podłoża śluzy.
  • śluza i jaz z mostami w Perkuciu – między jeziorami Krzywym i Mikaszewem; jednokomorowa konstrukcja śluzy; piętrzenie 3,21 m. Szczegółową dokumentację techniczną remontu śluzy i jazu z mostami na drodze gminnej w Perkuciu wykonał Hydroprojekt w latach 2008-2009.
  • śluza i jaz z mostami w Tartaku – śluza jednokomorowa o spadzie max 2,02 m. Szczegółową dokumentację techniczną remontu śluzy i jazu z mostami na drodze gminnej w Tartaku wykonał Hydroprojekt w latach 2008-2009.
  • śluza Kudrynki – obiekt jednokomorowy o spadzie max 2,17 m. Na kanale bocznym jaz murowany, zastawkowy. Autorem projektów rekonstrukcji był Hydroprojekt.
  • śluza Kurzyniec – granica państw przebiega wzdłuż osi podłużnej śluzy; konstrukcja jednokomorowa, piętrzenie 2,98 m; nad śluzą drewniany most zwodzony. Hydroprojekt wykonał dokumentację projektową oraz sprawował nadzór autorski nad kompleksowym remontem;. Jaz Kurzyniec zlokalizowany na terytorium Białorusi został już odbudowywany przez stronę białoruską.
  • jaz Wołkuszek - na granicy Polski i Białorusi; długość 12,5 m, światło jazu 3x1,5 m, spad max 2,35m, zamknięcia zastawkowe drewniane 1,5 x 2,45 m.; Projekt kompleksowego remontu jazu obejmował wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, wzmocnienie podłoża jazu oraz istniejącej konstrukcji ścian, rekonstrukcję drewnianych elementów (zamknięcia zastawkowe) i ich obudowy, oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 0,35÷85,00 km Kanału Augustowskiego kompleksowe dokumentacje projektowe oraz nadzory autorskie

Okres realizacji: 1997-2012
Wartość inwestycji: od 2,8 do 8,5 mln PLN

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com