Rekultywacja wyrobiska kopalni piasku – zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

Kuźnia Warężyńska 2.jpg

Zaprojektowany przez HYDROPROJEKT Sp. z o.o. zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska powstał w wyrobisku kopalni piasku, jako forma rekultywacji terenu zdegradowanego wskutek odkrywkowej eksploatacji.

Zlokalizowany jest w woj. śląskim, na terenie Dąbrowy Górniczej i gminy Siewierz. Południową stroną zbiornika przebiega jeden z wielu w tym regionie szlaków turystycznych. W promieniu 20 km leży Pustynia Błędowska, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz Szlak Warowni Jurajskich. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika znajdują się kompleksy leśne oraz zbiorniki Pogoria I i II.

Zbiornik zasilają wody rzek Czarnej Przemszy i Trzebyczki, wprowadzone do zbiornika po efektownych kamiennych kaskadach, zapewniających dodatkowe napowietrzanie wody. Jakość wód zasilających zbiornik jest bardzo wysoka. Teren w bezpośrednim otoczeniu zbiornika został uporządkowany i obsadzony zielenią. Wokół zbiornika wybudowano drogi, stwarzając dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji.

Wraz ze zrealizowanymi uprzednio zbiornikami Przeczyce i Pogoria III, zbiornik Kuźnica Warężyńska tworzy zespół zbiorników retencyjnych w zlewni Czarnej Przemszy. Jego eksploatacja zapewnia:

 • ochronę przeciwpowodziową doliny Czarnej Przemszy poniżej zbiornika, w szczególności obszarów Będzina, Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna,
 • zaopatrzenie w wodę użytkowników, głównie w rejonie Łagiszy, oraz możliwość pokrycia przyszłego wzrostu zapotrzebowania o ok. 50% w stosunku do stanu obecnego,
 • możliwość prowadzenia gospodarki rybackiej w zbiornikach, obejmującej również szlachetne gatunki ryb,
 • wykorzystanie obrzeży i akwenów zbiorników dla celów rekreacyjnych i sportów wodnych.

Zakres inwestycji obejmował następujące elementy:

 • kanał doprowadzający wodę do zbiornika z Czarnej Przemszy,
 • przepust z zamknięciami na Czarnej Przemszy,
 • zapora czołowa długości 250 m i max wysokości 6,8 m,
 • trzyprzęsłowy jaz czołowy o świetle 3 x 3,0 m, z zamknięciami klapowymi,
 • czasza zbiornika i obwałowania boczne o długości 950 m,
 • odprowadzenie wody ze zbiornika kanałem zrzutowym do Czarnej Przemszy,
 • grawitacyjny przerzut wody ze zbiornika Kuźnica Warężyńska do zbiornika Pogoria III,
 • przełożenie potoku Trzebyczka z podłączeniem do zbiornika,
 • budynki zaplecza Inwestora,
 • podniesienie terenu w dolnym stanowisku i przebudowa drogi Marianki - Park Zielona,
 • zbiornika wyrównawczy i pompownia z komorą zasuw,
 • droga serwisowa wokół zbiornika,
 • mosty,
 • zagospodarowanie terenu wokół zbiornika.

Pojemność całkowita zbiornika wynosi 51,16 mln m3, w tym rezerwa powodziowa 8,07 mln m3. Powierzchnia zbiornika przy max poziomie piętrzenia pokrywa 560 ha, a max głębokość sięga 20 m.

Poza programem inwestycji, stanowiącym odpowiednik studium wykonalności, HYDROPROJEKT opracował raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, projekty budowlano-wykonawcze wszystkich obiektów, operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych służących do piętrzenia, retencjonowania i zrzutu wody, instrukcję eksploatacji i utrzymania zbiornika, zintegrowaną instrukcję gospodarowania wodą dla zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria III. HYDROPROJEKT przygotował także dokumentację przetargową, wykonaną zgodnie ze standardami Banku Światowego i Warunkami Kontraktu FIDIC 1999 i spełniającą wymagania proceduralne Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz koncepcję programowo-przestrzenną tzw. „nurkowiska” i sztucznej jaskini ćwiczebnej dla potrzeb płetwonurków i służb ratowniczych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestor:Generalny Projektant:Generalny Wykonawca:
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.: +32 231-64-31, +32 777-49-50
fax. +32 231-00-28
e-mail: dyrekcja@rzgw.gliwice.pl
http://rzgw.gliwice.pl
Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa
tel.: +22 635-48-84,
fax:.+22 635-00-20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
http://www.hydroprojekt.com.pl
Hydrobudowa Śląsk S.A..
ul. Wolnego 4
40-857 Katowice
tel.:+32 358-90-00
fax:+32 358-90-13
e-mail: produkcja@hydrobudowa.silesia.pl
marketing@hydrobudowa.silesia.top.pl
http://www.hydrobudowa.silesia.pl

Zakończenie budowy: stopniowe napełnianie zbiornika trwało do 2006 r.
Wartość inwestycji: zgodnie z kosztorysem inwestorskim - 69 mln PLN.

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com