Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach

starachowice.jpg

Zamówienie realizowane było przez Hydroprojekt Sp. z o.o. na zlecenie wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach w zakresie części ściekowej, nr Projektu 2004/PL/16/C/PE/020”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosiła Qśr.d=15.200 m3/d, Qdmax=24.000 m3/d; RLM 99.000. Jako metodę oczyszczania ścieków przyjęto układ zintegrowanego, biologicznego usuwania węgla, azotu i fosforu, oparty na procesie osadu czynnego w trójfazowym systemie – defosfatacja, denitryfikacja i nitryfikacja.

Zakres inwestycji obejmował: część ściekową, mechaniczną, biologiczną i chemiczną obiektu, a w szczególności:

  • przebudowę (modernizację) węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, począwszy od stacji krat poprzez pompownię ścieków surowych wraz z budową nowych piaskowników i przebudową osadników wstępnych;
  • budowę drugiego ciągu oczyszczania biologicznego zastępujący istniejący ciąg realizowany na złożach biologicznych.,
  • rozbudowę istniejącego reaktora biologicznego o dodatkową komorę denitryfikacji,
  • stworzenie rezerwowej pojemności retencyjnej poprzez wykorzystanie istniejących osadników wstępnych likwidowanego ciągu oczyszczania na złożach.

Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach obsługuje całe miasto Starachowice oraz część miasta i gminy Wąchock, a po modernizacji także ścieki z dalszej części gminy Wąchock i z całej gminy Mirzec. Przystosowana została również do ewentualnego odbioru ścieków z gmin Brody i Pawłów, w sytuacji, gdy tamte gminy uznają, że eksploatacja lokalnych oczyszczalni w ich gminach jest zbyt kosztowna. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie spełniać najnowsze wymagania Unii Europejskiej.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach Starachowice, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gmina Starachowice projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wszystkich branż, nadzory autorskie, projekt rozruchu i wdrożenia do eksploatacji, dokumentacja powykonawcza

Okres realizacji: 2008-2011
Wartość inwestycji: 13,3 mln EUR

 

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com