Ochrona środowiska

Każda działalność człowieka powoduję ingerencję w naturalne środowisko. Świadomość zagrożeń wynikających z nieodwracalnych przekształceń środowiska zaowocowała w końcu XX wieku sformułowaniem i powszechną akceptacją zasady zrównoważonego rozwoju. Jest ona ujęta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i traktatach Unii Europejskiej. Istotą zrównoważonego rozwoju jest powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Zrównoważony rozwój jest nie tylko koncepcją pogłębionej i kompleksowej ochrony środowiska, ale przede wszystkim nowoczesną strategią rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga poszukiwania w każdej dziedzinie gospodarki rozwiązań kompromisowych, uwzględniających zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, jak i ekologiczne podejmowanych przedsięwzięć.

Dostęp do wody, jednego z najistotniejszych elementów środowiska przyrodniczego, jest czynnikiem warunkującym postęp cywilizacyjny. Człowiek od wieków korzysta z jej zasobów, powodując szereg negatywnych dla tego środowiska skutków. HYDROPROJEKT, jako jedna z pierwszych firm projektowych branży wodnej, zrozumiał ścisłą współzależność aspektów przyrodniczych i technicznych w budownictwie wodnym, włączając problematykę ekologiczną do procesu projektowania.

W dziedzinie ochrony środowiska, Hydroprojekt wykonuje prace, obejmujące zarówno dokumentacje formalno-prawne, jak również projektowe związane z ochroną wód, gospodarką odpadami i rekultywacją obszarów zdegradowanych.

W swoich pracach przywiązujemy szczególną wagę również do ochrony środowiska kulturowego. Sporządzamy projekty remontów i modernizacji zabytkowych budowli oraz urządzeń wodnych, a także ich ochrony lub przeniesienia

Zakres usług, świadczonych przez Hydroprojekt w dziedzinie ochrony środowiska obejmuje:
  • składowiska odpadów poflotacyjnych
  • składowiska innych odpadów i osadów
  • rekultywacja terenów zdegradowanych w kierunku wodnym
  • oczyszczalnie ścieków, łącznie z pakietem technologicznym Nereda
  • zaopatrzenie w wodę i systemy kanalizacyjne
  • remonty i modernizacje zabytkowych obiektów inżynierii wodnej
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com