Ochrona przeciwpowodziowa miasta Opola - Kanał Ulgi

opole.jpg

Jedna z najgroźniejszych powodzi w dorzeczu Odry – zwana powodzią tysiąclecia – miała miejsce w lipcu 1997 roku. Z dużych miast jej ofiarą padły wówczas Wrocław i Opole, a także miasta takie jak Kędzierzyn Koźle i Racibórz.

Natychmiast po powodzi podjęto wszelkie możliwe działania w celu odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej, jak również modernizacji istniejącego przed 1997 rokiem systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Największym i najważniejszym przedsięwzięciem inwestycyjnym w zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej było „Kompleksowe dokończenie budowy Kanału Ulgi w Opolu”. Kanał powodziowy usytuowany w pradolinie Odry w Opolu budowany był z przerwami począwszy od 1935 roku. Dokończenie inwestycji obejmowało budowę koryta kanału wraz z nowymi obiektami hydrotechnicznymi, takimi jak jaz wlotowy z mostem, budowle zrzutowe, wały przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, przewały i przepusty wałowe (Winów) oraz drogi technologiczne, mosty i ścieżki spacerowe. Obiekty istniejące, np. obwałowania, przewał Półwieś w części wylotowej Kanału, a także infrastruktura techniczna i drogowa zostały zmodernizowane lub przebudowane.

Przy projektowaniu szczególną uwagę poświęcono aspektom środowiskowym. Międzywale Kanału Ulgi zostało na wielu odcinkach zachowane w stanie pierwotnym. Pozostawiono wszelkie łachy piaszczyste oraz żwirowiska ukształtowane naturalnie, a także utworzono wiele nowych. Wzbogacają one mozaikowatość krajobrazu i różnorodność nisz ekologicznych dla roślin i zwierząt. Utworzone zostały również liczne płytkie zbiorniki wodne, największy z nich o powierzchni ponad 1 hektara. Fragmenty międzywala obniżono do poziomu pozwalającego na rozwój roślinności namułkowej (ginącej w skali kraju), kształtując niskie terasy. W obniżeniach terenowych zachowano liczne szuwary i zakrzaczenia oraz zbiorowiska trawiaste. Projekt nagrodzony został główną nagrodą i tytułem ”Lidera Polskiej Ekologii 2002/2003” w 7-mej edycji Konkursu Ministra Środowiska.

OPIS PROJEKTU:

Inwestor:Lokalizacja:Zakres zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu miasto Opole, woj. opolskie, powiat opolski kompleksowa dokumentacja projektowa, nadzory autorskie, dokumentacja powykonawcza

Okres realizacji: 2000-2002
Wartość inwestycji: 100 mln PLN

 

 
powrót
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com