Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

Żelazny Most 2.jpg

Eksploatowane obecnie i projektowane przez HYDROPROJEKT składowisko „Żelazny Most” jest położone w południowo-zachodniej części kraju pomiędzy Lubinem a Głogowem. Jest to największe tego typu składowisko w Europie i jedno z największych na świecie. Przeznaczone jest do składowania odpadów poflotacyjnych rud miedzi z kopalń lubińskiego zagłębia miedziowego „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” i „Rudna”. Odpady te mają formę mieszaniny wody i skał zmielonych do granulacji piasków pylastych.

Formowanie składowiska wykonywane jest metodą do środka, poprzez podwyższanie zapór ograniczającyccych oraz deponowanie odpadów transportowanych do składowiska systemem rurociągów. Składowisko formowane jest z odpadów w ten sposób, że grubsze frakcje deponowane są i osadzane na plażach stanowiących obrzeże składowiska, natomiast frakcje drobniejsze deponowane są i osadzane w centralnej części składowiska, posiadającego kształt zbliżony do koła.

Projekt rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatacja składowiska i jego ciągła rozbudowa trwa od roku 1977. Dotychczasową rozbudowę składowiska można podzielić na następujące fazy:

  • Faza I (1974-1985) – budowa składowiska o pojemności około 130 mln m3 i rzędnej obwałowań ograniczających 134,50 m npm; jako miejsce lokalizacji składowiska wykorzystano naturalną dolinę (nieckę), którą zamknięto zaporami wschodnią i zachodnią o maksymalnej wysokości 25 m, zbudowaną ze złóż piasków i pospółek,
  • Faza II (1985-1995) – rozbudowa składowiska do pojemności ok. 230 mln m3 i rzędnej zapór ograniczających 150,00 m npm; po wypełnieniu składowiska osadami do rzędnej korony zapór wschodniej i zachodniej od strony północnej i południowej wybudowano zapory ograniczające o wysokości do 10 m, zamykające pierścień zapór wokół składowiska; zapory wschodnią i zachodnią podwyższano poprzez nadbudowę do wewnątrz składowiska, posadawiając kolejne niskie zapory ograniczające o wysokości 5 m na osadach plaży,
  • Faza III (1995-2002) – rozbudowa składowiska do pojemności ok. 350 mln m3 i rzędnej zapór ograniczających 160,00 m npm; w trakcie tej fazy prowadzono dalsze badania geotechniczne, koncentrując się na szczegółowym rozpoznaniu zjawisk solifukcji w podłożu oraz dokładniejszym rozpoznaniu stref i parametrów wytrzymałościowych; w oparciu o szczegółową analizę stateczności zaprojektowano na niektórych odcinkach zapór nasypy dociążające,
  • Faza IV (2005-2009) – dalsza rozbudowa składowiska do rzędnej korony zapór 180 m npm;

Obecne parametry ciągle rozbudowywanego składowiska są następujące:

  • całkowita pojemność 435.000.000 m3,
  • objętość składowanych odpadów – 425.000.000 m3,
  • całkowita powierzchnia – 1.410 ha,
  • maksymalna wysokość zapór ograniczających – 55 m,
  • całkowita długość zapór 14300 km

Ze względu na rozmiary zagrożenia wynikającego z ewentualnej awarii zapór ograniczających, składowisko zaliczone jest do I klasy budowli hydrotechnicznych. Przy jego projektowaniu zastosowano najnowsze osiągnięcia praktyczne i naukowe w tej branży. Do współpracy z projektantami powołano Zespół Ekspertów Międzynarodowych. Dokonano bardzo szczegółowego rozpoznania geologicznego oraz wykonano ogromną ilość badań geotechnicznych, laboratoryjnych i terenowych. Zainstalowano bardzo bogaty system aparatury kontrolno-pomiarowej, pozwalający na ciągłe monitorowanie zjawisk zachodzących w korpusie i podłożu zapór ograniczających składowisko.

Wszystkie te elementy wykorzystywane są przez projektantów do etapowego wykonywania projektów wykonawczych formowania zapór, uwzględniających niezbędne drenaże, wzmocnienia poprzez wykonywanie dociążeń skarp, projekty odprowadzenia wód drenażowych, odwodnienia powierzchniowego obszarów

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Inwestor:Projektant:Wykonawca:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakład Hydrotechniczny
Polkowicka 52
59-305 Rudna
tel.: +76 747-93-11
fax. +76 747-93-90
e-mail:
http://www.kghm.pl
Hydroprojekt Sp. z o.o.
Dubois 9
00-182 Warszawa
tel.: +22 635-48-84,
fax:.+22 635-00-20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
http://www.hydroprojekt.com.pl
Hydrobudowa Śląsk S.A..
Wolnego 4
40-857 Katowice
tel.:+32 358-90-00
fax:+32 358-90-13
e-mail: produkcja@hydrobudowa.silesia.pl
marketing@hydrobudowa.silesia.top.pl
http://www.hydrobudowa.silesia.pl

Data ukończenia: 27 czerwiec 2011

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com