Nereda

 

Nereda – naturalne oczyszczanie ścieków


Technologia Nereda® w znacznym stopniu pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.

Lepszy efekt oczyszczania


Technologia Nereda® została zweryfikowana w różnych krajach i okazała się skuteczna zarówno w strefie klimatycznej ciepłej, jak i chłodnej. Oczekuje się, że w najbliższym czasie stanie się ona nowym światowym standardem oczyszczania ścieków.

W technologii Nereda® oczyszcza się ścieki, wykorzystując unikalne cechy „granulowanego osadu czynnego”. W przeciwieństwie do konwencjonalnych procesów z zastosowaniem osadu czynnego, bakterie biorące udział w procesie oczyszczania, w sposób naturalny koncentrują się nie w kłaczki, lecz w zwarte granulki o wyjątkowych właściwościach sedymentacyjnych. W wyniku bogatej różnorodności procesów biologicznych, zachodzących równocześnie w granulowanym osadzie czynnym, stosując technologię Nereda® można uzyskać ścieki oczyszczone doskonałej jakości. Dzieje się tak, dzięki unikalnej strukturze osadu, która umożliwia symultaniczne zachodzenie w granulowej biomasie wszystkich procesów związanych z oczyszczaniem ścieków. Wnętrze granulek ma właściwości strefy niedotlenionej i beztlenowej (anoksycznej i anaerobowej), w której zachodzi redukcja związków azotu do azotu gazowego oraz biologiczne usuwanie związków fosforu, natomiast zewnętrzna strefa granulek ma charakter tlenowy (aerobowy) i odpowiedzialna jest za redukcję związków węgla organicznego oraz za utlenianie azotu amonowego do azotanów. Taka struktura osadu gwarantuje osiągnięcie zwiększonej biologicznej redukcji związków fosforu i azotu. Technologia ta pozwala, na ogół, na całkowite wyeliminowanie związków chemicznych, używanych do wspomagania procesów oczyszczania ścieków.

Unikalne cechy procesu pozwalają na wybudowanie bardziej zwartych, energooszczędnych i łatwych w obsłudze instalacji do oczyszczania ścieków.

Technologia Nereda® stanowi atrakcyjną alternatywę metod konwencjonalnych dla budowy nowych lub modernizacji bądź rozbudowy istniejących oczyszczalni ścieków, bazujących na metodzie osadu czynnego.
Niższe koszty


Zastosowanie technologii Nereda® znacząco obniża całkowite koszty oczyszczania ścieków. Wymaga mniejszej liczby obiektów niż w przypadku stosowania tradycyjnych technologii, a stężona biomasa pozwala na zmniejszenie kubatury zbiorników technologicznych. Sprawia to, że powierzchnia terenu pod obiekty ciągu biologicznego oczyszczalni jest czterokrotnie mniejsza. Obniżone zostają bezpośrednie koszty realizacji nowych lub odbudowywanych, modernizowanych i rozbudowywanych oczyszczalni, ponadto często na inwestycje mogą być wykorzystane tereny istniejących obiektów, bez konieczności zakupu nowych gruntów. Koszty eksploatacji i obsługi są również niższe, dzięki wyeliminowaniu niektórych urządzeń i zmniejszeniu wielkości pozostałych, a także dzięki oczyszczaniu bez wspomagania związkami chemicznymi i niezwykle wysokiej efektywności energetycznej procesu.

 

Bardziej zrównoważona


Środowiskowe „oceny cyklu życia” wykazują, że technologia Nereda® charakteryzuje się mniejszym oddziaływaniem na środowisko. Zużycie energii jest istotnie niższe niż w przypadku tradycyjnych technologii, a jakość ścieków oczyszczonych jest znacznie lepsza. Ponadto, z reguły nie są niezbędne związki chemiczne, używane do wspomagania procesów biologicznych, a do realizacji przedsięwzięć wymagane są znacznie mniejsze ilości materiałów budowlanych.

www.nereda.net, nereda@dhv.com

Rys. 1: Zmodyfikowany cykl procesu SBR

nerada rys 2.jpg

Dzięki unikalnym charakterystykom granulowatego osadu czynnego Nereda wykorzystuje zoptymalizowany cykl procesu SBR :
1. Wprowadzenie ścieków z jednoczesnym usunięciem ścieków oczyszczonych w poprzednim cyklu
2. Napowietrzanie, w wyniku którego zachodzi biologiczne usuwanie związków organicznych oraz związków biogennych: azotu i fosforu. 
3. Rozdzielenie biomasy od oczyszczonych ścieków w bardzo krótkiej fazie osiadania, po której Nereda przechodzi do następnego cyklu oczyszczania ścieków.Rys. 2: Granulowaty osad czynny

nerada rys 3.jpg

Unikalną cechą granulowatego osadu czynnego są zachodzące w nim jednoczesne procesy aerobowe (tlenowe), anoksyczne (niedotlenione) i anaerobowe (beztlenowe), tak że efektywne oczyszczanie biologiczne ścieków następuje w jednym cyklu napowietrzania ścieków.


 

Tlenowy granulowany osad czynny

Proces oczyszczania ścieków w technologii osadu czynnego został opracowany sto lat temu i w tamtym czasie był przełomową technologią, zapewniającą znaczącą intensyfikację oczyszczania w bardziej zwartych i dających się kontrolować instalacjach.
W ciągu dekad proces ten był udoskonalany i modyfikowany dla uzyskania, oprócz redukcji zanieczyszczeń organicznych, również usuwania substancji biogennych (BNR – azotu i fosforu). W ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele badań było skoncentrowanych
na zwiększeniu zdolności separacyjnych osadu czynnego poprzez zwiększenie jego właściwości sedymentacyjnych oraz poprzez rozwój technologii separacji na membranach (MBR). Badania dla zwiększenia zdolności sedymentacyjnych sprowadzają się do uzyskania osadu zwartego, gęstego i o dużych cząsteczkach. Było to podstawą badań i rozwoju tlenowych granul osadu czynnego przez Technologiczny Uniwersytet w Delft (DUT). Badania prowadził profesor Mark van Loosdrecht. Proces ten został następnie opracowany inżynieryjnie do formy użytkowej przez DHV (obecnie Royal HaskoningDHV) znanej pod nazwą handlową Technologii Nereda®

Tlenowy osad granulowany ma udokumentowane przewagi w stosunku do konwencjonalnego osadu czynnego w postaci kłaczków. Obejmują one: dobre zdolności sedymentacyjne, które umożliwiają większą koncentrację osadu, warstwową budowę granul, umożliwiającą symultaniczną denitryfikację oraz odporność na duże wahania obciążenia. Prowadzi to do zwartej konstrukcji reaktorów, co redukuje zapotrzebowanie na teren oraz obniża znacząco koszty oczyszczalni.

 nereda_glasses.jpgRys. 1.jpg

Zdjęcie 1.  Właściwości sedymentacyjne. Po 5 min

osadzania, osad granulowany (z lewej), osad klasyczny (z prawej)


Technologia Nereda®

Rys. 1 Różnica w strukturze kłaczka osadu (z lewej)

i granuli osadu (z prawej).

Pierwsza w pełnej skali oczyszczalnia Nereda® została uruchomiona w 2005 r. jako przebudowa istniejącej oczyszczalni a następnie powtórzona przy unowocześnianiu kilku oczyszczalni przemysłowych i na terenach wiejskich.
W 2007 r. w technologię Nereda® wyposażono oczyszczalnię w Gansbaai (Południowa Afryka) i Frielas (Portugalia). Oczyszczalnia w Epe (Holandia) została zaprojektowana i zbudowana w latach 2010/2011 i jest już eksploatowana od ponad czterech lat. W następstwie sukcesu oczyszczalni w Epe, różnej wielkości oczyszczalnie Nereda® o łącznej zdolności oczyszczania ścieków od 530.000 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) są aktualnie w realizacji, a liczba nowych instalacji cały czas rośnie. Jedną z ostatnich instalacji jest oczyszczalnia w Garmerwolde. W tej oczyszczalni technologia Nereda® została użyta do przyjęcia dodatkowego obciążenia od 150.000 RLM tylko w 2 reaktorach o pojemności 9500 m3, które pracują równolegle z istniejącą instalacją osadu czynnego. Wielkość tych reaktorów jest zbliżona do największych na świecie reaktorów SBR.

Tlenowy osad granulowany

Definicja tlenowego osadu granulowanego została określona na pierwszych warsztatach tlenowego osadu granulowanego w 2004 r. w Monachium, która określa: tlenowy osad granulowany jest rozumiany jako agregaty mikrobiologicznego pochodzenia, które
nie koagulują się przy zredukowaniu hydrodynamicznych sił ścinających i opadają znacząco szybciej niż kłaczki osadu czynnego.

Więcej...

Opracował: Janusz W. Sławiński, DHV Hydroprojekt

   

do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com