Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki 3.jpg

Hydroprojekt Sp. z o.o. wykonał pełną dokumentację projektową dla inwestycji „Modernizacja, polegająca na rozbudowie i remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim”, a także sprawował nadzór autorski nad robotami budowlanymi.

Budowę z rozruchem oczyszczalni zakończono w listopadzie 2005 r. Przepustowość oczyszczalni po modernizacji wynosiła Qdmax=12.000 m3/d; RLM 85.000.

Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów:

  • część mechaniczna (budynek krat, pompownia ścieków i osadów, piaskownik przedmuchiwany z tłuszczownikiem, osadnik wstępny, zbiornik retencyjny ścieków ogólnospławnych);
  • część biologiczna, składająca się z reaktora biologicznego do usuwania związków biogennych (komora predenitryfikacji osadu czynnego, komora defosfatacji, komora denitryfikacji i nitryfikacji) i osadników wtórnych. Defosfatacja biologiczna wspomagana jest chemicznie przez dawkowanie koagulanta;
  • część osadowa (fermenter i zagęszczacz osadu surowego, mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego, wydzielona, zamknięta komora fermentacji, zbiornik osadu przefermentowanego, odwadnianie i higienizacja osadu przefermentowanego). Biogaz ujmowany w WKF wykorzystywany jest w lokalnej kotłowni.

Parametry ścieków oczyszczonych były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. Dz. U. 168. W trakcie próby testowej WIOŚ z dnia 15.11.2005 r. rzeczywiste stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych zredukowane zostały do następujących wielkości:

Zawiesina ogólna z 290 mg/l w ściekach surowych do 4,2 mg/l w ściekach oczyszczonych

  • BZT5 z 523 mg/l w ściekach surowych do 2,0 mg/l w ściekach oczyszczonych
  • ChZT z 1000 mg/l w ściekach surowych do 32,5 mg/l w ściekach oczyszczonych
  • Azot ogólny z 128 mg/l w ściekach surowych do 7,4 mg/l w ściekach oczyszczonych
  • Fosfor ogólny z 13,8 mg/l w ściekach surowych do 0,395 mg/l w ściekach oczyszczonych

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestor:Generalny Projektant:Generalny Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax: +25 758-58-60
fax: +25 758-67-12
e-mail: .....
http://www.......
Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa
tel.: +22 635-48-84,
fax: +22 635-00-20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
http://www.hydroprojekt.com.pl
Hydrobudowa-6 S.A.
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

fax:+ 22 494-99-99
e-mail: hb6@hb6.pl
http://www..hb6.pl

Zakończenie budowy: listopad 2005 r.

 
powrót
 

Galeria zdjęć:

 
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com