Gospodarka wodna

Bez racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w ciągu najbliższych 20 lat przeciętna ilość wody przypadająca na 1 mieszkańca globu zmniejszy się o 1/3. Do roku 2050 siedem miliardów ludzi w 60 krajach świata będzie cierpieć z powodu niedoboru wody, którego narastanie będzie spowodowane w 20% zmianami klimatycznymi, a w pozostałej części wzrostem ludności do 9,3 miliarda. Codziennie do rzek, jezior i strumieni wpływa 2 mln ton ścieków…

Gospodarka wodna, rozumiana jako dostarczanie ludności i gospodarce wystarczającej ilości wody użytkowej, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, ochrona terytorium przed powodziami, optymalne rozrządzanie oraz oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi, staje się zadaniem priorytetowym dla poszczególnych państw, a także poważnym wyzwaniem w skali globalnej.

Gospodarki wodnej nie można postrzegać bez odniesienia do środowiska. Obie te dziedziny łączy woda, jeden z głównych elementów środowiska przyrodniczego, a zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z kluczowych instrumentów ochrony środowiska.

Budownictwo wodne tworzy niezbędną infrastrukturę techniczną dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi kraju. Zapewnia ich wykorzystanie dla celów komunalnych, przemysłowych, energetycznych, transportowych, rolniczych, leśnych i rekreacyjnych. Równocześnie przeciwdziała klęskom żywiołowym - katastrofalnym powodziom i suszom.

Gospodarka wodna wraz z budownictwem hydrotechnicznym oraz ochroną środowiska stanowi obecnie główny obszar działalności HYDROPROJEKT Sp. z o.o. Oprócz kompleksowych opracowań dokumentacji technicznej w pełnym zakresie i we wszystkich fazach projektowania, Hydroprojekt wykonuje nadzory autorskie i inwestycyjne oraz zastępstwo inwestorskie, a także generalna realizację inwestycji (GRI).

Aktualny zakres usług świadczonych przez Hydroprojekt w tych dziedzinach obejmuje:

 • opracowania o charakterze formalno-prawnym w zakresie wynikającym z Prawa Wodnego,
 • studia, plany i programy gospodarowania wodami i ochrony przed powodzią
 • wszystkie stadia projektowania oraz doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz składowania i zagospodarowania odpadów i osadów
 • raporty o oddziaływaniu obiektów gospodarki wodno-ściekowej na środowisko
 • operaty hydrologiczne
 • warunki korzystania z wód zlewni
 • gospodarka wodna obiektów budownictwa wodnego oraz ich systemów – studia i projekty
 • obliczenia hydroenergetyczne elektrowni wodnych
 • operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą oraz reprezentowanie inwestorów w postępowaniu administracyjnym dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych
 • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie problematyki gospodarki wodnej
 • modelowanie numeryczne (HEC RAS, MIKE 11)
 • hydrauliczne badania modelowe we własnym Laboratorium Hydraulicznym we Włocławku
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com