Charakterystyka firmy

DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Jesteśmy czołową polską firmą projektową o ponad 60-letniej tradycji i bogatym doświadczeniu. Od 1951 roku, HYDROPROJEKT - obecna nazwa DHV Hydroprojekt - działa w dziedzinie kompleksowego projektowania i doradztwa w zakresie budownictwa wodnego i gospodarki wodnej. Od lat w specjalistycznych działaniach Firmy istotnymi elementami są również ochrona środowiska oraz aspekty ekologiczne. Wiele projektów realizowanych przez HYDROPROJEKT zostało docenionych przez przyznanie prestiżowych nagród i wyróżnień.

Główne obszary działalności DHV HYDROPROJEKT obejmują:

  • zagadnienia gospodarki wodnej związane z wykorzystaniem, kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, a także z ochroną przed zagrożeniami, jakie dla ludności i gospodarki niosą powodzie i susze,
  • różnorodne formy i rodzaje budownictwa hydrotechnicznego i melioracji wodnych, zarówno obiektów i urządzeń nowych, jak też modernizacje i remonty obiektów istniejących, w tym zabytkowych,
  • wpływ inwestycji na środowisko: charakter i skalę oddziaływania, ochrona i rewaloryzacja środowiska, ograniczanie negatywnych skutków ludzkiej działalności,
  • różnorodne formy i rodzaje budownictwa komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni ścieków.

Centrala DHV HYDROPROJEKT w Warszawie składa się z 5 pracowni projektowych:

  • hydrotechniczna
  • ochrony środowiska, hydrologii i energii odnawialnej
  • mechaniczno-elektryczna
  • oczyszczalni
  • architektoniczna

Biuro Regionalne we Włocławku specjalizuje się w projektowaniu obiektów budownictwa wodnego oraz hydraulicznych badaniach na modelach przestrzennych projektowanych budowli hydrotechnicznych.

Zatrudnieni w DHV HYDROPROJEKT specjaliści są członkami Krajowych Izb Samorządu Zawodowego oraz innych polskich stowarzyszeń i organizacji zawodowych, jak Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Naczelna Organizacja Techniczna i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Nasi inżynierowie posiadają wymagane uprawnienia i bogate doświadczenie w projektowaniu w Polsce i za granicą, według zasad zgodnych z przepisami i normami polskimi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Od 2010 r. DHV HYDROPROJEKT jest operatorem innowacyjnej, oszczędnościowej technologii oczyszczania ścieków Nereda®

Od 2011 roku, wspólnie z Royal Haskoning DHV, Spółka wdraża system informatyczny optymalizujący działanie systemów zaopatrzenia w wodę OPIR®

DHV HYDROPROJEKT jest zarejestrowany w programach Unii Europejskiej PHARE – nr rej. CCR POL – 20194. Ponadto, Spółka jest członkiem założycielem Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska.

Spółka DHV HYDROPROJEKT wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością według EN ISO 9001: 2000 oraz zintegrowany z nim system zarządzania środowiskiem według EN ISO 14001: 2004, w zakresie projektowania, zastępstwa inwestorskiego, generalnej realizacji inwestycji, dla budownictwa hydrotechnicznego, ogólnego i ochrony środowiska. Certyfikaty zostały nadane przez Placówkę Certyfikacyjną RWTUV Systems GmbH w Essen.

Działalność DHV HYDROPROJEKT jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Zakresem ubezpieczenia objęte są zarówno usługi wykonywane przez DHV HYDROPROJEKT, jak też przez podwykonawców DHV HYDROPROJEKT i współpracujących specjalistów.

Aktualny zakres usług DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. »

do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com