Budownictwo wodne

Budownictwo wodne tworzy niezbędną infrastrukturę techniczną dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi kraju. Zapewnia ich wykorzystanie dla celów komunalnych, przemysłowych, energetycznych, transportowych, rolniczych, leśnych i rekreacyjnych. Równocześnie przeciwdziała klęskom żywiołowym - katastrofalnym powodziom i suszom.

Ponad sześćdziesięcioletnia działalność HYDROPROJEKTU w zakresie projektowania obiektów budownictwa wodnego, odzwierciedla zmienne priorytety, określające kierunki wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w okresie powojennym.

W całym okresie istnienia firmy, znaczącą dziedziną działalności pozostawały kompleksowe opracowania dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych w pełnym zakresie i we wszystkich fazach projektowania. Początkowo, jako priorytetowe zadania traktowano zaopatrzenie w wodę, zwłaszcza dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych oraz użeglownienie głównych rzek polskich. Dla tych celów powstała większość zrealizowanych dużych zbiorników retencyjnych mających również istotne znaczenie przeciwpowodziowe.

W miarę upływu czasu, w hydrotechnice dominować zaczęło podejście proekologiczne. Coraz większą rolę odgrywają obecnie zagadnienia przeciwpowodziowe, zapobieganie suszy, produkcja energii odnawialnej, remonty i modernizacje starych obiektów hydrotechnicznych (w tym historycznych) i ich przystosowanie do obecnych wymagań środowiskowych oraz rekultywacja obrzeży i samych akwenów.

Łączy się z tymi tematami ponowne nadanie wysokiego priorytetu zagadnieniom związanym z użeglownieniem Odry i jej przystosowaniem do wymagań III klasy drogi wodnej.

W ostatnich latach specjalnością HYDROPROJEKTU stały się zbiorniki retencyjne, realizowane jako forma rekultywacji terenów zdegradowanych wieloletnią eksploatacją surowców mineralnych, na różnych etapach eksploatacji kopalni (po zakończeniu, w trakcie eksploatacji, a nawet przed rozpoczęciem wydobycia).

Cechą charakterystyczną budownictwa wodnego jest niepowtarzalność obiektów wynikająca przede wszystkim z odmiennych warunków przyrodniczych ich realizacji, a także z zadań przewidzianych dla poszczególnych obiektów. Decyduje to zarówno o podstawowych parametrach funkcjonalnych jak również o rozwiązaniach technicznych obiektów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannie uzupełnianej wiedzy, Hydroprojekt łączy stosowanie tradycyjnych i uznanych rozwiązań z innowacyjnymi propozycjami w zakresie nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii, a także wzrastającymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Zakres usług świadczonych przez Hydroprojekt w dziedzinie budownictwa wodnego obejmuje studia przedprojektowe i kompleksowe dokumentacje projektowe, dla realizacji następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • zbiorniki retencyjne i stopnie wodne:
  • zapory
  • zbiorniki
  • jazy
  • śluzy
  • elektrownie wodne
  • zagospodarowanie i rekultywacja obrzeży zbiorników
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe:
  • obwałowania
  • poldery
  • kanały ulgi
  • udrażnianie koryt rzecznych
  • bramy przeciwpowodziowe
 • regulacja rzek
 • kanały żeglugowe, śluzy, porty, przystanie
 • modernizacje i remonty obiektów budownictwa wodnego
 • ujęcia wody
 • pompownie
 • rurociągi wodne, sztolnie
 • przekroczenia rzek rurociągami i kablami
 • odwodnienie terenów
 • zagospodarowanie nabrzeży
do góry
 
 
 
 
 
DHV HYDROPROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
ul. Dzielna 60                                                               
01-029 Warszawa                                                        
 
 
tel. (48 22) 53 13 400
fax (48 22) 635 00 20
dhvhydroprojekt@rhdhv.com